فرهنگ لغت

اقتصاد بازارهای مالی فرهنگ لغت

جهش گربه‌ی مرده

21 تیر 1401

یه نمونه‌ی اخیر از جهش گربه‌ی مرده که می‌شه بهش اشاره کرد سقوط فاحش رمزارز «لونا» بود. که مثِ یه گربه‌ی مرده از ارتفاع سقوط کرد، به زمین خورد، یه جهش مختصر کرد اما بعدش پخش زمین شد!

×