همسر دکتر شریعتی دچار سکته مغزی شد

وی افزود:از همه دوستان می‌خواهیم که برای بازیافت سلامت ایشان به درگاه ایزدی نیایش کنند.

23302