ببینید | گل اول پرسپولیس به پیکان توسط مهدی عبدی در دقیقه ۹