برای خرید آیفون ۱۲ یک کارگر چند روز باید کار کند؟

۲۲۳۲۲۵