لحظه بدرقه شینزو آبه از سوی کارکنان نخست وزیری ژاپن (فیلم)
کد ویدیو