بازدهی نماد های بورس تهران از ابتدای مهر ماه

نماد های بازار سرمایه در مهرماه به وسیله گزارش ماهانه شهریورماه که از رشد فروش تعداد زیادی از شرکت ها خبر می داد حمایت می شدند. با این وجود، در شرایطی که تورم نقطه به نقطه شهریور ماه عدد 50 درصدی را نشان می دهد نمی توان رشد 30 درصدی یا 40 درصدی فروش شرکت های بورسی را دست آورد مهمی دانست زیرا در اکثر صورت های مالی این شرکت ها رشد بیشتر بهای تمام شده نسبت به درآمد دیده می شود که از کاهش حاشیه سود آن ها حکایت دارد.

بازدهی بورس در نیمه مهر07.15

تبلیغات جام جهانی قطر

در بین نماد های بازار بورس تهران نماد سصفها با 19 درصد رشد قیمت بیشترین بازدهی را در این دو هفته به ثبت رسانده است. نماد کالا نیز با رشد قیمت 17.8 درصدی دومین جایگاه بازدهی را در نیمه مرداد به دست آورده است. نماد های دسبحان، ولغدر، بورس و غشاذر نیز بازدهی بیش از 13 درصد داشته اند. شاخص کل بورس تهران در این دو هفته 3 درصد کاهش تراز را تجربه کرده است. در بین نماد های بازار بورس، سهام غدشت با 21.7 درصد کاهش قیمت بیشترین کاهش را در این دو هفته داشته است. نماد کگاز نیز با 19.5 درصد کاهش قیمت دومین جایگاه را در بازدهی منفی به خود اختصاص داده است.

بازدهی فرابورس در نیمه مهر07.15

بازار فرابورس تهران نیز مشابه بازار بورس تا نیمه مهرماه افت تراز داشته است. شاخص کل فرابورس تهران در دو هفته اخیر افت تراز 2.5 درصدی داشته که عملکرد بهتری را نسبت به بازار بورس نشان می دهد. در بین نماد های بازار فرابورس تهران، نماد زنگان با رشد قیمت 19.8 درصدی بیشترین بازدهی را در نیمه مهرماه به ثبت رساند و بعد از آن نماد فرابورس با رشد قیمت 19 درصدی دومین جایگاه بازدهی دو هفته اخیر را به خود اختصاص داد. نماد زکشت نیز از بازار فرابورس با افت قیمت 18.3 درصدی بیشترین کاهش قیمت را در این دو هفته داشته است.

بازدهی بازار پایه در نیمه مهر07.15

در ماه جاری بر خلاف شهریور ماه نماد های سنگین بازار عملکرد بهتری داشتند به طوری که شاخص کل بازار در این دو هفته افت تراز 3 درصدی داشته است اما شاخص کل هم وزن با کاهش تراز 3.8 درصدی مواجه بوده که نشان از افت قیمت بیشتر نماد های سبک بازار دارد. در بازار پایه نماد شلیا با 17 درصد رشد قیمت بیشترین بازدهی نیمه شهریور ماه را به ثبت رساند و دومین جایگاه بازدهی نیز با 15.8 درصد رشد متعلق به نماد کورز بود. نماد حبندر نیز از این بازار بیشترین کاهش قیمت را با افت قیمت 15.7 درصدی تجربه کرد و نماد های ثنور، ممسنی و شمواد با افت قیمت بیش از 14 درصد همراه بودند.

منبع: اکو ایران